Search this website
Your basket

RHEOLAETH A DIRNADAETH CYRCHFANNAU

Cynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy

Daeth Cynllun Rheoli Cyrchfannau cymeradwy Sir Fynwy i ben ar 31 Rhagfyr 2015. Roedd perfformiad twristiaeth Sir Fynwy dros oes y cynllun hwn (2012-2015) yn galonogol iawn gyda 10% twf real yn nhermau effaith economaidd, twf o 8.7% mewn nifer ymwelwyr a thwf o 1.5% mewn swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Cafodd y Cynllun ei adolygu a datblygwyd Cynllun Rheoli Cyrchfannau diwygiedig mewn ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid. Mae ymgynghoriad pellach ar y drafft gynllun hwn.

Lawrlwythwch gopi o Ddrafft Gynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy 2017-2020 yma.

Ymatebwch i'r drafft Gynllun yma. Daw'r ymgynghoriad i ben 5pm 31 Mai 2017.

Diben y Cynllun yw sefydlu fframwaith clir ar gyfer gweithio partneriaeth sector cyhoeddus, sector preifat a sector gwirfoddol i drin y blaenoriaethau a ddynodwyd a sicrhau twf twristiaeth cynaliadwy drwy gydol y flwyddyn i gynyddu manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol twristiaeth ar draws pob rhan o Sir Fynwy.

Mae gwybodaeth bellach ar Reoli Cyrchfannau yng Nghymru ar gael yma https://businesswales.gov.wales/dmwales/destination-management

MAINT A GWERTH TWRISTIAETH YN SIR FYNWY

Defnyddir STEAM ('Scarborough Tourism Economic Activity Monitor') i fesur maint a ffigurau gwerth twristiaeth yn Sir Fynwy.

STEAM 2015

Adroddiad llawn
Ffeithlun

STEAM 2014

Adroddiad Llawn

Welsh Dragon