Search this website
Your basket

Darpariaeth gwasanaeth Gwybodaeth Ymwelwyr - trosolwg o'r sefyllfa bresennol

Mae gan yr wybodaeth a gaiff ymwelwyr o fewn cyrchfan ddylanwad sylweddol ar yr hyn y maent yn ei weld a'i wneud yn yr ardal, ansawdd eu profiad a faint a wariant gyda busnesau lleol. Mae profiad cadarnhaol yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd ymwelwyr yn argymell yr ardal i eraill ac yn dychwelyd eu hunain. Dyna pam fod cael elfennau sylfaenol y profiad ymwelwyr yn gywir, yn cynnwys gwybodaeth, mor hanfodol wrth sicrhau twf cynaliadwy mewn twristiaeth.

Mae cyrff twristiaeth cenedlaethol yn Lloegr a Chymru wedi rhoi'r gorau i roi cefnogaeth ariannol i wasanaeth Canolfannau Croeso ers cryn amser. Mae hyn yn wahanol i'r sefyllfa yn yr Alban lle mae VisitScotland yn uniongyrchol yn rheoli ac yn hyrwyddo rhwydwaith o 60 iCentre, y rhan fwyaf ohonynt ar agor drwy'r flwyddyn.

Gyda thwristiaeth yn wasanaeth anstatudol a thoriadau mawr i gyllidebau awdurdodau lleol, bu gostyngiad sylweddol iawn mewn gwasanaethau Canolfannau Croeso ledled Cymru a Lloegr mewn blynyddoedd diweddar. Rhoddwyd cynnig ar amrywiaeth o fodelau darparu eraill mwy fforddiadwy yn cynnwys Canolfannau Croeso a gaiff eu rhedeg gan wirfoddolwyr, Mannau Gwybodaeth gyda gwasanaeth is neu ar y cyd, cynlluniau llysgenhadon lleol a chiosgau gwybodaeth ddigidol. Mae'r rhain yn eistedd wrth ochr gwasanaethau Canolfannau Croeso a gaiff eu rhedeg yn broffesiynol sydd wedi eu hintegreiddio'n llawn i weithgareddau rheoli cyrchfan a marchnata ardal.

Y farn, sy'n deillio o gyrff twristiaeth cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr (mewn hinsawdd o ostyngiad mewn cyllid sector cyhoeddus a hefyd ddefnydd cynyddol o'r cyfrwng) yw bod dyfodol y gwasanaethau gwybodaeth ymwelwyr yn ddigidol. Fodd bynnag, er bod archebion llety wedi symud bron yn llwyr ar-lein, ychydig o dystiolaeth sydd fod mathau eraill o wybodaeth ar-lein i ymwelwyr yn rhoi'r un lefel o wasanaeth, croeso a budd mewn cyrchfan â'r Canolfannau Croeso. Mae felly'n flaenoriaeth dod o hyd i fodel darpariaeth cynaliadwy sy'n addas a hefyd yn fforddiadwy.

Nod yr astudiaeth hon yw gosod y sylfeini ar gyfer gwasanaeth gwybodaeth mwy cynaliadwy i ymwelwyr sy'n ymgysylltu'n helaethach â rhanddeiliaid ac sy'n cynyddu a dosbarthu buddion y gwasanaeth yn fwy eang ar draws yr ardal, o fewn cyd-destun o ostyngiad yng nghyllidebau awdurdodau lleol.

Welsh Dragon