Search this website
Your basket
Wye Valley Producers
Wye Valley Producers

Adolygiad Cynllun Rheoli Cyrchfan 2021

Helpwch ni i ail-ddychmygu twristiaeth yn Sir Fynwy.

Cwblhewch yr arolwg hwn i helpu i siapio'r ffordd y mae twristiaeth yn cael ei datblygu, ei rheoli a'i hyrwyddo yn Sir Fynwy, a chael cyfle* i ennill Basged Nadolig Cynhyrchydd Sir Fynwy moethus.

Cliciwch ar y ddolen berthnasol isod i ddechrau'r arolwg

Pwrpas yr arolwg

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Sir Fynwy ac yn cynhyrchu incwm i gefnogi ystod eang o fusnesau sy'n elwa o wario ymwelwyr. Yn ôl ffigurau a ddarparwyd gan ddangosydd economaidd twristiaeth STEAM (Monitor Gweithgarwch Economaidd Twristiaeth Scarborough), daeth y 2.28m o ymwelwyr â Sir Fynwy yn 2019 â bron i £245 miliwn i'r economi leol gan gefnogi'r hyn sy'n cyfateb i 3,119 o swyddi amser llawn.

Er bod twf economaidd (ac adferiad ar ôl COVID-19) yn bwysig mae angen i ni sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng gwerth economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol os ydym am ddatblygu twristiaeth yn gynaliadwy yn Sir Fynwy. Rydym am ddatblygu economi ymwelwyr sydd fwyaf buddiol i bawb, trwy ddenu'r mathau cywir o ymwelwyr, yn y niferoedd cywir, yn y lleoedd iawn, ac ar yr adeg iawn o'r flwyddyn er mwyn osgoi cael effaith negyddol ar yr amgylchedd a/neu ddifetha'r ansawdd bywyd i bobl sy'n byw mewn cyrchfannau twristiaeth poblogaidd yn y sir. Bydd hyn yn sicrhau bod ymwelwyr yn mwynhau profiad cadarnhaol yma ac yn parhau i deimlo bod croeso iddynt.

Mae rheolaeth y gyrchfan i ymwelwyr yn cael ei arwain gan Gynllun Rheoli Cyrchfan strategol Sir Fynwy. Disgwylir i'r Cynllun Rheoli Cyrchfan cyfredol, a gymeradwywyd gan Gabinet Cyngor Sir Fynwy yn 2018, gael ei adolygu (wedi'i ohirio o 2020 oherwydd y pandemig) ac rydym yn gofyn i fusnesau, preswylwyr ac ymwelwyr am eu barn ar sut mae'r sir yn cael ei datblygu, ei rheoli a'i marchnata ar gyfer twristiaeth yn y dyfodol. Cyflawnir a monitro'r Cynllun gan Bartneriaeth Cyrchfan Sir Fynwy.

Arolwg yn cau 30/11/2021

Pa mor hir fydd yr arolwg hwn yn ei gymryd?

Dylai'r cwestiynau craidd yn yr arolwg hwn gymryd rhwng 5 a 10 munud i'w cwblhau, yn dibynnu a ydych chi'n ymateb fel busnes, preswylydd neu ymwelydd. Os hoffech adael sylwadau ychwanegol bydd cyfle ar y diwedd.

Welsh Dragon