Search this website
Your basket

Cymorth Busnes Twrisiaeth

Dechrau a thyfu busnes twristiaeth yn Sir Fynwy


Gall y syniad o ddechrau busnes ymddangos fel un frawychus a dyw twf busnes cynaliadwy ddim yn digwydd ar hap. Am gymorth yn datblygu cynllun busnes, rheoli eich cyllid neu i sicrhau cydymffurfiaeth â’r gyfraith, ymwelwch â gwefan cymorth Sir Fynwy i gael mynediad i amrywiaeth o gyngor ac arweiniad perthnasol sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd.

 

Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Sir Fynwy


Am gyngor wrth gynllunio, i ddarganfod os oes angen caniatâd cynllunio am eich datblygiad arfaethedig neu i gael mynediad i wasanaeth cynllunio cyn gwneud cais Sir Fynwy, ymwelwch ag adran cynllunio Gwefan Cyngor Sir Fynwy.

 

Cyfleoedd Datblygu Llety.

Value of Tourism

 

Fel y mae’r llun yn dangos, mae mwyafrif o fanteision economaidd twristiaeth yn deillio o ymwelwyr sy'n aros yma felly er mwyn tyfu’r manteision mae angen datblygiad parhaus ac ehangiad o gyflenwad llety twristiaeth Sir Fynwy.

Lawrlwythwch Adroddiad Cyfleoedd Datblygu Llety Sir Fynwy

Arwyddion Twristiaeth Brown a Gwyn

Am arwyddion twristiaeth brown a gwyn ar briffyrdd Cyngor Sir Fynwy, lawrlwythwch polisi a chanllawiau Twristiaeth Brown a Gwyn Sir Fynwy isod.

Lawrlwythwch polisi a chanllawiau Arwyddion Twristiaeth Brown a Gwyn Cyngor Sir Fynwy

Lawrlwythwch Ffurflen Gais Twristiaeth Brown a Gwyn

Am arwyddion twristiaeth ar gefnffyrdd yn Sir Fynwy bydd angen cysylltu ag Asiant Cefnffyrdd De Cymru (ACDC) yn uniongyrchol.

enquiries@southwales-tra.gov.uk

Rhedeg digwyddiadau llwyddianus


Darganfyddwch sut i redeg digwyddiadau llwyddiannus gyda’n Pecyn Cymorth Rheoli Digwyddiadau.

Am syniadau ar sut i adlewyrchu diwylliant ac amgylchedd unigryw Sir Fynwy yn eich digwyddiad, ac i gyflwyno profiad i ymwelwyr sy’n nodedig a phositif, cewch gipolwg ar ein Pecyn Cymorth Naws Sir Fynwy.

Lawrlwythwch Becyn Cymorth Naws Sir Fynwy

 

Tyfu manteision Twristiaeth Seiclo


Mae’r farchnad seiclo yn awr wedi ei gydnabod yn eang fel un o gynigion twristiaeth mwyaf pwysig Cymru, sy’n mwynhau tirwedd, treftadaeth, atyniadau a chyfleusterau gwych.

Yn ôl Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr 2015, gwerth seiclo i economi Cymru yw £90 miliwn oherwydd ymweliadau dyddiol a thros nos. Mae tua 300,000 ymweliad dros nos i Gymru bob blwyddyn yn cynnwys seiclo a/ neu feicio mynydd gyda gwerth blynyddol rhwng £55 a £60 miliwn.

Darganfyddwch sut i fanteisio ar gyfleoedd y farchnad hon gan lawrlwytho Pecyn Cymorth Seiclo De Ddwyrain Cymru.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Visitor Information

 

Cymerwch fantais o Wasanaeth Gwybodaeth Twristiaeth Sir Fynwy, gan gyflwyno’ch hun/ eich busnes i staff Canolfan Wybodaeth Dwristiaeth. Sicrhewch eu bod nhw'n gyfarwydd â’r profiad yr ydych yn cynnig i ymwelwyr felly maent yn hyderus i’w hargymell i ymwelwyr.

Mae dau Ganolfan Wybodaeth Dwristiaeth yn Sir Fynwy (Y-Fenni a Chas-gwent). Mae Canolfan Wybodaeth Dwristiaeth Y-Fenni’n cael ei rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog gyda chymorth ariannol Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Trefol Y-Fenni. Mae’r ganolfan yng Nghas-gwent yn cael ei rhedeg yn uniongyrchol gan Gyngor Sir Fynwy gyda chymorth ariannol Cyngor Trefol Cas-gwent.

CGT Y-Fenni, Yr Ysgybor Ddegwm, Stryd y Mynach, Y-Fenni. NP7 5ND.

CGT Cas-gwent, Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EY.

Mae gwybodaeth i ymwelwyr hefyd ar gael yma - Neuadd y Sir, Trefynwy; Hen Orsaf, Tyndyrn; Castell Cil-y-coed ac Amgueddfa Bywyd Gwledig Brynbuga.
Yn ogystal mae yna 5 giosg Gwybodaeth Ddigidol wedi’u leoli ar safleoedd allweddol o gwmpas y sir – Gwasanaethau Roadchef, Magwyr; Maes Parcio’r Castell, Cas-gwent; Hen Orsaf, Tyndyrn; maes parcio’r Farchnad Wartheg, Trefynwy; a maes parcio Gorsaf Fysiau'r Fenni.

Mae gyda Sir Fynwy hefyd grŵp o lysgenhadon sydd wedi’u hyfforddi’n dda i gynnig croeso cynnes i ymwelwyr ac i roi syniadau iddynt o beth i’w weld a gwneud wrth fod yma i wella’u hymweliad, ymestyn eu harhosiad ac i annog ail-ymweliadau.

Cymorth marchnata

Mae gwefan cyrchfan Cyngor Sir Fynwy www.visitmonmouthshire.com yn cael ei gyrru gan un o gronfeydd data cynnyrch mwyaf cynhwysfawr a chyfredol Cymru (Cronfa Ddata Cynnyrch Twristiaeth Cymru) sydd hefyd yn gyrru gwefan www.visitwales.com.

Edrychwch ar eich cofnod busnes / atyniad / digwyddiad yn y gronfa ddata hon gan ddodi enw'ch busnes / atyniad / digwyddiad yn y cyfleuster chwilio yma www.visitmonmouthshire.com. Os nad oes ganoch gofnod eisoes a hoffwch greu cofnod, ebostiwch y wybodaeth ganlynol i tourism@monmouthshire.gov.uk

• Enw a math y busnes (atyniad/digwyddiad)

• Gwybodaeth gyswllt (gwefan, ffôn, ebost, cyfeiriad)

• Disgrifiadau hir a byr

• Delweddau deniadol, yn ddelfrydol tri maint 300 x 225 (peidiwch â phoeni os yw’r delweddau’n fwy na hyn gan fyddwn yn gallu newid y maint)

• Oriau agor, prisiau, dyddiadau agor ayyb

Os oes ganoch eisoes gofnod ac mae ond angen i chi ddiweddaru neu ddiwygio’r wybodaeth, ebostiwch y diwygiadau angenrheidiol i tourism@monmouthshire.gov.uk

Am wybodaeth ar gofnodion sy’n ymddangos ar www.visitwales.com gwelwch http://www.visitwales.com/working-with-us/faq, os gwelwch yn dda.

Cyfrwng Cymdeithasol

 

 

Gallwch gysylltu ag Ymwelwch â Sir Fynwy ar y Cyfrwng Cymdeithasol a lledaenu’ch neges yn bellach. Gadewch i ni wybod os ydych wedi llwytho digwyddiad i Facebook a byddwn i'n ei ychwanegu i'n calendr, neu postiwch ar ein tudalen/ trydarwch i ni a byddwn yn gallu helpu hyrwyddo'ch busnes i'n dilynwyr.

Facebook Ymwelwch â Sir Fynwy
Twitter Ymwelwch â Sir Fynwy

Marchnata Cyrchfan

 

Mae marchnata cyrchfan Sir Fynwy’n ffocysu ar farchnata deunydd digidol, wedi'i danategu gan archwiliad ac ebost organig i ddarparu sianeli a sgyrsiau i fusnesau ym marchnad defnyddwyr y DU yn ogystal â chreu cyfleoedd i draffig tramor, yn enwedig yng Ngorllewin Ewrop.

Mae ein gweithgareddau yn cysylltu â dull thematig blynyddol Ymwelwch â Chymru a’u calendr deunydd cyhoeddus.

Masnach Deithio, Teithio Grŵp a Thwristiaeth Fusnes

 

Mae’r fasnach deithio a gweithgareddau marchnata teithio grŵp ar hyn o bryd yn cael eu cynnal trwy gyfranogiad yng nghonsortia marchnata Deheuol Cymru.

Mae yna gytundeb tebyg yn bodoli am dwristiaeth Busnes fel aelod o gonsortiwm gyda Chyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Am ffeithiau a ffigyrau am dwristiaeth Sir Fynwy, yn cynnwys y Cynllun Rheoli Cyrchfan cyfredol, ymwelwch â’n tudalen Dirnadaeth Cyrchfannau.

 

Welsh Dragon