Search this website
Your basket

Hysbysiad Preifatrwydd Data Cyngor Sir Fynwy

Cyfarwyddiaeth: Menter
Man Gwasanaeth: Twristiaeth
Manylion Cyswllt: dataprotection@monmouthshire.gov.uk
Enw'r Hysbysiad Preifatrwydd: Gwasanaethau Twristiaeth


Sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae'r hysbysiad hwn yn gosod y sail ar gyfer unrhyw wybodaeth data personol a gasglwn gennych o'n gwefan (https://www.visitmonmouthshire.com), neu a roddwch i ni drwy ddulliau eraill.

Mathau o wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu a'i chadw amdanoch:
• Gwybodaeth cyswllt
• Gwybodaeth trafodion ariannol - ar gyfer pryniadau a wnaed drwy'r eSiop ac yng Nghanolfan Croeso Cas-gwent
• Gwybodaeth cyfeiriad IP

Ffynonellau eich data personol
1 Gallwn gasglu a phrosesu'r data wybodaeth ddilynol arnoch:

1.1 Gwybodaeth a roddwch drwy lenwi ffurflenni ar wefan VisitMonmouthshire.com. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a roddir gan fusnesau, sefydliadau ac unigolion, ar gyfer ymddangos ar y wefan, tanysgrifio i'n gwasanaethau (yn cynnwys i dderbyn cylchlythyrau). Gallwn hefyd ofyn i chi am wybodaeth pan ydych yn rhoi cynnig mewn cystadleuaeth neu hyrwyddiad a noddir gennym a phan adroddwch broblem gyda'n gwefan.

1.2 Gwybodaeth a gasglwn ar gyfer dibenion mesur gwerth a maint twristiaeth yn Sir Fynwy.

1.3 Gallwn gadw cofnod o'r ohebiaeth honno os ydych yn cysylltu â ni.

1.4 Gallwn hefyd ofyn i chi lenwi arolygon a ddefnyddiwn ar gyfer dibenion ymchwil, er nad yw'n rhaid i chi ymateb iddynt.

1.5 Manylion eich trafodion drwy ein gwefan neu yng Nghanolfan Croeso Cas-gwent.

1.4 Manylion eich ymweliadau i'r wefan yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, data traffig, data lleoliad, blogiau gwefan a data cyfathrebu arall, p'un ai oes angen hyn ar gyfer ein dibenion bilio neu fel arall a'r adnoddau yr ydych yn cael mynediad iddynt.

2. Cyfeiriadau IP a cwcis

2.1 Gallwn gasglu gwybodaeth am eich dyfais, yn cynnwys os yw ar gael eich cyfeiriad IP, system weithredu a math porwr, ar gyfer gweinyddiaeth system a rhoi adroddiad am wybodaeth gronnus i'n hysbysebion. Mae hyn yn ddata ystadegol am weithredoedd a phatrymau pori ein defnyddwyr ac nid yw'n dynodi pwy yw unrhyw unigolyn.

2.2 Am yr un rheswm, gallwn gael gwybodaeth am eich defnydd o'n gwefan drwy ddefnyddio cwci a gaiff ei gadw ar yriant caled eich dyfais. Defnyddir cwcis i wneud i'n gwefan weithio ac i gyflwyno gwasanaeth gwell a mwy personol. Maent yn ein galluogi i:

a. Amcangyfrif maint a phatrwm defnydd ein cynulleidfa.

b. Cadw gwybodaeth am eich dewisiadau, ac felly ein gallu i deilwra ein gwefan yn ôl eich diddordebau unigol.

c. Cyflymu eich chwiliadau.

ch. I'ch adnabod pan ddychwelwch i'n gwefan.

2.3 Y cwcis a ddefnyddiwn ar ein gwefan yw:

a. ASP.NET_SessionId - Mae'r cwci yma'n hanfodol ar gyfer gweithredu a mynd o amgylch ein gwefan. Caiff y cwci ei ddileu pan ydych yn cau eich porwr,

b. _utma, _utmb, _utmc, _utmz - Mae Google Analytics yn defnyddio'r cwcis yma i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i baratoi adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddi-enw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr i'r safle, o ble y daeth ymwelwyr i'r safle a'r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw. I optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

c. dmsTPC - Defnyddir y cwci yma i gofnodi os yw defnyddiwr wedi derbyn y defnydd o gwcis Google Analytics ar wefan https://www.visitmonmouthshire.com. Caiff y cwci hwn ei ddileu pan ydych yn cau'r porwr.

ch. I gael mwy o wybodaeth am gwcis, yn cynnwys sut i weld pa gwcis a osodwyd a sut i'w trin a'u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org

2.4 Nid yw'r polisi preifatrwydd yn cynnwys y dolenni o fewn y safle yn eich cysylltu gyda gwefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill yr ydych yn ymweld â nhw.

2.5 Gallwn blannu fideos o'n sianel YouTube swyddogol yn defnyddio dull preifatrwydd estynedig YouTube. Gall y dull hwn osod cwcis ar eich dyfais unwaith y cliciwch ar chwaraewr fideo YouTube, ond ni fydd YouTube yn cadw gwybodaeth cwci y gellir dynodi unigolion ohoni ar gyfer chwarae fideos wedi eu plannu yn defnyddio y dull preifatrwydd estynedig. I gael mwy o wybodaeth ewch i'r dudalen wybodaeth am fideos YouTube wedi eu plannu : https://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=171780 .

2.6 Gallwn ddangos un (neu'r ddau) o'r dyfeisiau dilynol:

a. Dyfais cyflenwad (dyfeisiau sy'n dangos cyflenwad o'n tudalen rhwydwaith cymdeithasol). Nid yw'r dyfeisiau hyn yn creu cwci.

b. Dyfais rhannu (fel Facebook Like, Twitter Share neu AddThis) sy'n eich galluogi i rannu cynnwys https://www.visitmonmouthshire.com gyda'ch ffrindiau neu ddilynwyr. Yn ddiofyn nid yw'r rhain yn creu cwci nes byddwch wedi clicio ar y graffeg neu eicon yn cynrychioli'r rhwydwaith rhannu yr hoffech ei ddefnyddio. Drwy glicio ar y graffeg neu eicon rydych yn caniatáu i drosglwyddo data i'r rhwydwaith cymdeithasol perthnasol.

Polisi preifatrwydd Facebook ar ategyn cymdeithasol: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin
Polisi preifatrwydd Twitter ar cwcis a rhannu gwybodaeth: https://twitter.com/privacy .
Polisi preifatrwydd AddThis ar gwcis a rhannu gwybodaeth: http://www.addthis.com/privacy .

3. Lle'r ydym yn storio eich data personol

3.1 Gan fod ein serfwyr wedi eu lleoli yn y Deyrnas Unedig, caiff y data a gasglwn gennych ei chael, prosesu, storio a'i throsglwyddo gan gydymffurfio gyda deddfwriaeth diogelu data. Drwy gyflwyno eich data personol, rydych yn cytuno i'r trosglwyddo, storio neu brosesu yma. Byddwn yn cymryd pob cam y mae angen rhesymol amdanynt i sicrhau y caiff eich data ei drin mewn modd diogel ac yn unol â'r polisi preifatrwydd yma.

3.2 Nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn hollol ddiogel. Er y gwnawn ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i'n gwefan, mae unrhyw drosglwyddo ar eich risg eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion sicrwydd priodol i geisio atal mynediad heb awdurdod.


Pwrpas a sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth

Ein rhesymau cyfreithiol dros ddefnyddio'ch gwybodaeth:
Diben prosesu, sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu a chyfnodau cadw

4.1 Defnyddiwn wybodaeth a gedwir amdanoch yn y ffyrdd dilynol:

a. Sicrhau y caiff cynnwys o'n gwefan ei gyflwyno yn y ffordd mwyaf effeithlon i chi a'ch dyfais.

b. I roi gwybodaeth, cynnyrch neu wasanaethau y gofynnwch i ni amdani neu y teimlwn all fod o ddiddordeb i chi, lle'r ydych wedi rhoi caniatâd i gysylltu â chi ar gyfer dibenion o'r fath.

c. Cyflawni ein goblygiadau yn deillio o unrhyw gontractau a ddodwyd yn cynnwys drwy ein gwefan.

ch. Eich galluogi i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan ddewiswch wneud hynny.

e. I'ch hysbysu am newidiadau i'n gwasanaeth.

f. I roi diweddariad rheolaidd i chi am ein gwasanaethau a hyrwyddiadau mewn cylchlythyrau.

4.2 Gallwn hefyd ddefnyddio eich data i roi gwybodaeth i chi am nwyddau a gwasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi a gallwn gysylltu â chi am hyn drwy e-bost, neges testun, post neu ffôn.

4.3 Lle'r ydym yn caniatáu i'n cymdeithion ddefnyddio eich data, dim ond os ydych chi wedi caniatáu hynny y byddwn ni (neu nhw) yn cysylltu â chi.

4.4 Nid ydym yn datgelu gwybodaeth am unigolion y medrir gwybod pwy ydynt i'n hysbysebwyr neu sefydliadau eraill, ond gallwn eu rhoi gyda gwybodaeth gronnus am ein defnyddwyr (er enghraifft, gallwn eu hysbysu fod 500 o ddynion dan 30 oed wedi clicio ar eu hysbyseb ar unrhyw ddiwrnod penodol). Gallwn hefyd ddefnyddio gwybodaeth gronnus o'r fath i helpu hysbysebwyr i gyrraedd y math o gynulleidfa maent eisiau ei thargedu (er enghraifft, fenywod yn ardal SW1). gallwn ddefnyddio'r data personol yr ydym wedi eu casglu gennych i'n galluogi i gydymffurfio gyda dymuniadau ein hysbysebwyr drwy ddangos eu hysbyseb i'r gynulleidfa darged honno.

4.5 Ein seiliau cyfreithiol ar gyfer prosesu data bersonol:

a. Edrych ar ein gwefan ac anfon ymholiadau atom - angenrheidiol ar gyfer y dasg gyhoeddus a gyflawnir er y budd cyhoeddus i hyrwyddo llesiant economaidd yn Sir Fynwy.

b. Archebion (gyda cheisiadau am adolygiadau) ac e-Siop - angen ar gyfer cyflawni contract.

c. Marchnata/eGylchlythyrau - Caniatâd.


Eich hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl

Mae gennych yr hawl i ddileu eich caniatâd i brosesu gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata. Gweithredwn ddewis opsiynol ar gyfer derbyn cyfathrebiadau marchnata a byddwn yn enwi'n glir unrhyw sefydliadau eraill a all brosesu eich data personol. Gallwch weithredu eich hawl i atal prosesu o'r fath ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio'r ddolen i dynnu eich enw o'r rhestr bostio ar e-bost marchnata a gawsoch neu drwy gysylltu â ni drwy e-bost: tourism@monmouthshire.gov.uk, neu ffonio: 01633 644842.


Pwy fydd yn cael mynediad at eich gwybodaeth?

Y Rheolydd Data ar gyfer eich gwybodaeth yw Cyngor Sir Fynwy.
Ebost: dataprotection@monmouthshire.gov.uk

Efallai y bydd Rheolwyr Data Eraill hefyd yn gyfrifol am eich gwybodaeth, yn dibynnu ar yr amgylchiadau penodol. Cysylltwch â'r Man Gwasanaeth am ragor o wybodaeth.

Dyma'r adrannau rydym yn rhannu eich data â nhw’n fewnol:
Dim.

Dyma'r asiantaethau/sefydliadau rydym yn rhannu eich data gyda nhw'n allanol:
Caiff gwefan marchnata cyrchfan Sir Fynwy www.visitmonmouthshire.com ei gyrru gan un o gronfeydd data cynnyrch mwyaf cynhwysfawr a diweddaraf Cymru (Cronfa Ddata Cynnyrch Twristiaeth Cymru) sydd hefyd yn gyrru gwefan www.visitwales.com. Gall sefydliadau o'r Deyrnas Unedig, yn cynnwys NVG, sy'n hyrwyddo twristiaeth a busnesau lleol sy'n defnyddio protocol Guestlink (a weithredir gan NVG Cyf) i gael cofnod ar Gronfa Ddata Cynnyrch Twristiaeth Cymru brosesu eich data busnes. Gall y seiliau cyfreithiol ar gyfer prosesu eich data busnes fod yn 'Contract', 'Buddiannau Dilys' neu 'Dasg Gyhoeddus' yn dibynnu ar y sefydliad a natur y prosesu. Mae hyn yn brosesu y gallwch yn rhesymol ei ddisgwyl, yn ymwneud â phresenoldeb eich busnes ar wefannau a chyhoeddiadau y sefydliadau a'ch defnydd o Guestlink.

Fel rhan o'r prosesu, gall y sefydliadau gysylltu â'ch busnes am eich defnydd o Guestlink, gan ddiweddaru eich cofnod ar wefannau a chyhoeddiadau'r sefydliadau, neu sut i ddefnyddio nodweddion system a allai fod o fudd i nifer eich cwsmeriaid neu wariant eich cwsmeriaid.

Gall NVG (Cyf) ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o'u gr┼Áp, sy'n golygu eu his-gwmnïau, eu cwmni dal terfynol a'i is-gwmnïau, fel y diffinnir yn adran 36 Deddf Cwmnïau y Deyrnas Unedig 1985.

Gallant ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti:

a. Os ydynt yn gwerthu neu brynu unrhyw fusnes neu asedau, ac os felly gallant ddatgelu eich data personol i'r darpar brynwr neu werthwr busnes neu asedau o'r fath.

b. Os caiff eu hasedau neu ran sylweddol o'u hasedau eu caffael gan drydydd parti, ac os felly bydd data personol a gadwant am ein cwsmeriaid yn un o'r asedau a drosglwyddir.

c. Os ydynt dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio gydag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein Telerau ac Amodau a chytundebau eraill; neu i warchod hawliau, eiddo, gwybodaeth gyfrinachol neu ddiogelwch ein gwefan, cwsmeriaid, cymdeithion neu eraill ac yn neilltuol os oes angen i ni atal unrhyw dwyll neu drafodion twyllodrus. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill ar gyfer dibenion gwarchod rhag twyll a gostwng risg credyd.

O bryd i'w gilydd gall ein gwefan gynnwys dolenni i ac o wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chymdeithion. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r wefannau hyn, dylid nodi fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd ein hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu rwymedigaeth am y polisïau hyn. Dylid gwirio'r polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Caiff gwybodaeth ariannol am drafodion (yn gysylltiedig â phryniadau a wneir drwy Ganolfan Croeso Cas-gwent a drwy'r eSiop) eu rhannu gyda Banc Barclays.

Ceisiadau am wybodaeth

Gall yr holl wybodaeth a gofnodir a gedwir gan Gyngor Sir Fynwy fod yn destun i geisiadau dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn cynnwys unrhyw gyfraith arall Diogelu Data.

Os yw'r wybodaeth a roddwch yn destun cais o'r fath, lle'n bosibl bydd Cyngor Sir Fynwy yn ymgynghori gyda chi ar ei ryddhau. Os gwrthwynebwch i ryddhau eich gwybodaeth byddwn yn atal eich gwybodaeth os yw'r ddeddfwriaeth berthnasol yn caniatáu hynny.


Am ba mor hir byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Mae pa mor hir mae Cyngor Sir Fynwy yn cadw gwybodaeth yn cael ei bennu trwy ofynion statudol neu arfer gorau.

Ein cyfnodau cadw ar gyfer eich data personol:

a. Caiff cofnodion cronfeydd data gweithredol eu dileu ar hysbysiad cau busnes neu 18 mis ar ôl y defnydd olaf.

b. Caiff cofnodion cronfeydd data eFarchnata eu dileu 24 mis ar ôl y defnydd olaf, e.e. anfon e-bost.

Storio a chyhoeddi cofnodion busnes:

a. Ar gyfer storio a chyhoeddi cofnodion busnes ar y wefan yma, ein sail gyfreithiol am brosesu'r data yw "tasg gyhoeddus". Mae gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn nodi "mae angen y prosesu er mwyn i chi gyflawni tasg yn y budd cyhoeddus neu ar gyfer eich swyddogaethau swyddogol".

b. Rydym yn storio manylion llety a safleoedd a manylion busnes arall (data masnach) yn ein cronfa ddata i hwyluso eu cyhoeddi ar y wefan yma. Mae ein sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu yma yn rhan o'n tasg gyhoeddus. Mae manylion busnes, o'u hanfod, eisoes yn y parth cyhoeddus ac rydym yn eu defnyddio mewn ffordd y byddai'n rhesymol i fusnesau ei ddisgwyl ac y gallent gael budd ohono.


Marchnata

Rydych wedi rhoi caniatâd i'ch manylion cyswllt gael eu defnyddio at ddibenion marchnata. Byddwch / Rydych wedi cael manylion y marchnata y bydd Cyngor Sir Fynwy yn hoffi gwneud, ynghyd ag unrhyw opsiynau megis sut yr hoffech gael y cyswllt hwnnw. Gallwch chi dynnu’n ôl eich caniatâd i farchnata ar unrhyw adeg trwy gysylltu â manylion y Man Gwasanaeth ar frig y ffurflen hon.


Eich Hawliau

Eich hawliau o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol yw:

• Yr hawl i gael gwybodaeth
• Yr hawl i gael mynediad
• Yr hawl i iawndal os yw Cyngor Sir Fynwy yn methu cydymffurfio gyda gofynion neilltuol o'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yng nghyswllt eich gwybodaeth.

Mae'r Ddeddf yn rhoi hawl i chi gael mynediad i wybodaeth a gedwir amdanoch. Gellir gweithredu eich hawl mynediad yn unol â'r Ddeddf. O 25 Mai 2018, pan ddaw'r GDPR i rym, gellir gwneud cais rhesymol gwrthrych am wybodaeth heb godi ffi. Caiff ei wneud o fewn un mis. Fel rhan o gais gwrthrych am wybodaeth, gallwch ofyn am i'ch data personol gael ei gywiro neu ei ddileu. Gall canlyniad cais i ddileu effeithio ar unrhyw archebion heb eu cyflawni neu archebion ar y gweill.

Os nad ydych yn fodlon gyda'n hymateb gallwch gysylltu ag awdurdod goruchwyliol y Deyrnas Unedig, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, https://ico.org.uk i roi adroddiad am eich consyrn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.ico.org.uk


Gweithdrefn Gwyno

Os ydych yn gwrthwynebu'r ffordd y mae Cyngor Sir Fynwy yn trin eich data, mae gennych yr hawl i gwyno. Cysylltwch â'r Man Gwasanaeth a nodwyd ar frig y ddogfen hon gan amlinellu eich problemau. Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y broses gwynion.

Os ydych yn dal yn anhapus mae gennych hawl i gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth www.ico.org.uk


 

Rhif Hysbysiad Preifatrwydd: TLCYTO001W
Dyddiad Creu: 14.05.18
Dyddiad Cyhoeddi: 25.05.18
Rhif y Fersiwn: 1


Hysbysiad Preifatrwydd Data Cryno

Sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae angen i Gyngor Sir Fynwy brosesu eich data personol er mwyn rheoli cyrchfan Sir Fynwy a'i hyrwyddo i ymwelwyr. Heb yr wybodaeth hon, efallai na all y Gwasanaeth Twristiaeth o fewn Cyngor Sir Fynwy gyflawni ei dasg gyhoeddus o hyrwyddo llesiant economaidd.

Ni chaiff eich manylion eu rhannu gydag unrhyw adrannau mewnol neu sefydliadau allanol os na nodir hynny yn yr hysbysiad preifatrwydd llawn, neu yng nghyswllt diogelu neu rwymedigaethau cyfreithiol eraill.

Bydd eich cofnodion yn cael eu storio a'u cadw'n ddiogel yn unol â'n polisi cadw, oni bai bod angen i ni eu cadw o dan sail gyfreithlon arall.

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a'r hawl i gwyno os ydych yn anfodlon gyda’r modd y mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu. 

Os bydd angen i chi wneud cwyn am y ffordd y mae eich data wedi'i brosesu, cysylltwch â dataprotection@monmouthshire.gov.uk neu os nad ydych chi'n llwyr fodlon, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar-lein yn https://ico.org.uk/about-the-ico/other-languages/welsh/welsh-complaints/ neu drwy eu llinell gymorth: 0303 123 1113

Welsh Dragon