Draig Cymraeg
English

Dros y Bont i Gymru

Mae digwyddiadau rhyfeddol ar gael – o Ŵyl Afon Dyffryn Gwy a Gŵyl Gerdded Cas-gwent (gyda phrosiect ‘Croeso i Gerddwyr’ Cas-gwent) yn y gwanwyn, i wyliau bwyd blasus yng Nghasnewydd a'r Fenni bob hydref.

Os nad ydych wedi croesi'r Bont i mewn i Gymru'n ddiweddar, edrychwch ar y syniadau isod ar gyfer ymweliad undydd neu wyliau byr a dilynwch ni ar Facebook neu Instagram i glywed y diweddaraf am y digwyddiadau, cynigion ac anturiaethau newydd.

Dewch i archwilio Caerllion Rufeinig

Roedd y Rhufeiniaid yn gallu adnabod lleoliad da – felly aethent ati i adeiladu Isca Augusta ar lan yr Afon Wysg wrth ymdrechu i reoli'r Cymry. Nawr gallwch ddod draw i weld sut fywyd gafodd y milwyr Rhufeinig yma ac i archwilio'r dref hardd hon. Cliciwch yma i gael rhagor o syniadau.

Gŵyl Afon Dyffryn Gwy

Gohiriwyd. Cyfuniad unigryw o gelf a natur, gyda Running with Wolves, Cloud Gazing a Humanoids! Cliciwch yma i ganfod rhagor!

Ewch ar y dŵr a rhowch gynnig arni!

Afonydd, camlesi a llynnoedd mewndirol – mae popeth yma – ac mae nifer o ffyrdd y gallwch fynd ar y dŵr – o fynd mewn cwch camlas i nofio gwyllt a llawer mwy. Cliciwch yma i gael toreth o syniadau.

Dewch i ddilyn Llwybr Arfordir Cymru

Cymru yw'r wlad gyntaf i gael llwybr cerdded sy'n cofleidio'r morlin cyfan – ac mae'n cychwyn yng Nghas-gwent ac yn dirwyn ar hyd ymyl y Gwastadeddau. Cliciwch yma i ganfod rhagor!

Ar eich beic

Ardal wych i fynd ar eich beic – milltiroedd o ffyrdd tawel drwy gefn gwlad sy'n tonni'n esmwyth neu sydd ag elltydd serth; beicio mynydd mewn ardaloedd o harddwch eithriadol, a'n Felodrom Geraint Thomas ni ein hunain. Cliciwch yma i gael rhagor o syniadau.

Dewch i weld Castell neu ddau, neu dri!

Mae gennym ddigonedd o gestyll i chi ymweld â nhw. Mae gennym gastell i bob chwaeth: o adfeilion rhamantaidd i henebion mawreddog, o Gastell Cas-gwent anferth, a adeiladwyd yn 1067, i Gastell Cil-y-coed a'r parc gwledig o'i amgylch oedd yn gartref i deulu yn oes Fictoria. Cliciwch yma i gael toreth o syniadau am gestyll gwych i ymweld â nhw.

Dewch i archwilio Y Fenni

Mae'r Fenni'n dref farchnad brysur, gyda chastell, Gŵyl Fwyd sy'n rhyngwladol enwog (a llwyth o fwytai gwych) ar y fynedfa i Fannau Brycheiniog a Thirwedd Treftadaeth y Byd Blaenafon. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Ar hyd yr Afon Wysg

Mae'r Afon Wysg yn llifo drwy'r ardal, gan gysylltu tref farchnad Y Fenni gyda Dinas Casnewydd, a phasio drwy Frynbuga a Chaerllion. Mae'r cefn gwlad tonnog yn wlad wych ar gyfer cerdded a chael antur, ac un uchafbwynt anghyffredin yw'r daith gerdded ar draws Pont Gludo Casnewydd. Cliciwch yma i gael rhagor o syniadau.

Y pethau rydych chi wedi'u mwynhau Dros y Bont i Gymru

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.